Protecció de dades

Tal i com s’informa en tots els documents de recollida de signatures, les dades facilitades pertanyen a  les entitats  beneficiaries, que han de complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i també el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la seva normativa de desplegament (DOUE núm. L119 de 4.5.2016), així com la normativa interna de protecció de dades de l’entitat disponible a la web.

0
    0
    El teu cistell
    El teu cistell està buitTornar a la botiga